English Grammar

Read More...
May 18, 2020 2:35:43 AM

Which, What, Whose - Determiners | English Grammar - English Free Test|Englishfreetest.com

In questions, these words ask which thing or person is being referred to. They are placed before the noun. Example Which dress are you going to wear tonight? Wh

Read More
May 18, 2020 3:11:37 AM

Use of Shall - English Grammar - English Free Test|Englishfreetest.com

We don't use 'Shall' very frequently in modern English, particularly in American English. It is used to make offers and suggestions and to ask for advice. Examp

Read More
May 18, 2020 2:43:56 AM

Types Of Phrases 2 - Phrases | English Grammar - English Free Test|Englishfreetest.com

Adverbial Phrase An adverbial phrase (AdvP) is a linguistic term for a group of two or more words operating adverbially, when viewed in terms of their syntactic

Read More
May 18, 2020 2:32:43 AM

The Demonstratives - Determiners | English Grammar - English Free Test|Englishfreetest.com

THIS, THAT, THESE, THOSE Function The demonstratives this, that, these, those , show where an object or person is in relation to the speaker. This (singular) an

Read More
May 18, 2020 2:43:45 AM

An Introduction - Synonyms and Antonyms | English Grammar - English Free Test|Englishfreetest.com

Synonyms are words which have a similar meaning to each other. Antonyms are more commonly known as opposites. They are words which have an opposite meaning to e

Read More
May 18, 2020 1:40:47 AM

#1 Introduction - Parts Of Speech | English Grammar - English Free Test|Englishfreetest.com

What is Grammar ? Science that deals with correct use of language both in conversation and writing. Sentence Group of words which makes complete sense. Example

Read More

English Tenses

Read More...
May 17, 2020 1:16:50 AM

#5 Simple Past - The Tenses In English - English Free Test|Englishfreetest.com

Simple past tense is used to narrate an action of the past. The verb in the past tense ends with an '-ed' and hence, there are seven ways of marking the irregul

Read More
May 17, 2020 3:11:50 AM

#7 Past Perfect - The Tenses In English - English Free Test|Englishfreetest.com

This tense refers to a non-continuous action that was already completed in the past. Such sentences are formed by using the Simple Past form of the auxiliary ve

Read More
May 17, 2020 2:11:50 AM

#6 Past Continuous - The Tenses In English - English Free Test|Englishfreetest.com

This from of tense indicates activities that have already happened in the past and have been completed before the time of mention. These sentences are formed wi

Read More
May 17, 2020 8:16:37 AM

#12 Future Perfect Continuous - The Tenses In English - English Free Test|Englishfreetest.com

This tense form indicates an action that is continuous and, at some point in the future, it will be completed. It is formed using the modal 'will/shall' + 'have

Read More
May 17, 2020 6:16:37 AM

#10 Future Continuous - The Tenses In English - English Free Test|Englishfreetest.com

This tense defines those acts which will be continued at a future point of time. In order to form a future continuous tense sentence, a future auxiliary verb is

Read More
May 17, 2020 9:16:37 AM

#13 Active Passive Tense Chart - The Tenses In English - English Free Test|Englishfreetest.com

FUTURE TENSES Passive forms: will + be + past participle is/are going to be + past participle Active: Future with WILL I will mail the gift. Jack will mail the

Read More
Jun 1, 2020 12:41:59 AM

LỘ TRÌNH TỰ HỌC TOEIC 0 – 450 kèm tài liệu ôn tập|Englishfreetest.com

Những bạn đang từ con số 0 muốn lên 450 tốt nhất nên đặt mục tiêu điểm chia đều cho nghe và đọc (nghe 225 – đọc 225) (nếu bạn nào giỏi nghe hơn thì đặt nghe cao hơn chút cũng được)

Read More
Jun 1, 2020 12:25:52 AM

Chia sẻ kinh nghiệm đi thi TOEIC thực tế|Englishfreetest.com

Chào mọi người, mình mới lấy kết quả thi TOEIC về, nên có vài kinh nghiệm muốn chia sẻ đến mọi người.
Đầu tiên của việc thi TOEIC đó là mình bỏ thời gian ra ôn rất ít (chưa đến 2 tuần) và đi thi, nhưng trước đó mình có một quá trình học tiếng Anh khá khoa học và hợp lý. Mình cũng recommend mọi người nên học những thứ căn bản, basic trước để có nền đã, sau đó hẵng tính đến chuyện thi TOEIC sau

Read More
Privacy Notice|Englishfreetest.com
Aug 24, 2020 12:46:35 AM

Privacy Notice|Englishfreetest.com

We know that you care about your personal data and how it is used, and we want you to trust that Unilever uses your personal data carefully. This Privacy Notice will help you understand what personal data we collect, why we collect it and what we do with it.

As you read our Notice, please keep in mind that it applies to all ENGLISHFREETEST.COM companies.

Read More
Jan 7, 2024 12:29:40 AM

ทดลอง TOEIC ออนไลน์ฟรี (พร้อมคำอธิบายและการคะแนน)

การทำทดสอบ TOEIC คือขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้คุณประเมินทักษะภาษาอังกฤษของคุณและทำความคุ้นเคยกับโครงสร้างของการทดสอบ TOEIC ก่อนที่จะเข้าสู่การสอบ TOEIC ทางการ ที่ Englishfreetest.com เรา提供การทดสอบ TOEIC ออนไลน์ฟรีพร้อมคะแนนและคำอธิบายข้อความเพื่อช่วยคุณประเมินทักษะภาษาอังกฤษของคุณและเตรียมตัวสำหรับการสอบ TOEIC เพื่อบรรลุผลสอบที่ดีที่สุด

Read More
Jan 7, 2024 12:29:40 AM

무료 온라인 TOEIC 모의고사 (해설 및 점수 포함)

TOEIC 모의고사를 보는 것은 귀하의 영어 능력을 평가하고 본격적인 TOEIC 시험에 앞서 TOEIC 시험 구조에 익숙해지는 중요한 단계입니다. Englishfreetest.com에서는 무료 온라인 TOEIC 모의고사를 제공하며 채점 및 자세한 답안 설명으로 귀하의 영어 실력을 평가하고 최상의 결과를 얻도록 도와줍니다.

Read More
May 4, 2020 9:00:00 AM

Toeic new format, Luyen thi toeic & Thi thu toeic|Toeic Practice & Toeic Test|Englishfreetest.com

App tốt nhất để ôn thi Toeic theo format mới,liên tục update các đề thi mới nhất


✅ Ứng dụng bao gồm các đề thi Toeic mới nhất, bám sát đề thi Toeic thực tế.

✅ Ứng dụng sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng đọc, nghe tiếng anh và cải thiện điểm số Toeic của bạn một cách nhanh chóng.

Read More
Jan 7, 2024 12:29:40 AM

FREE ONLINE TOEIC PRACTICE TESTS (WITH EXPLANATIONS AND SCORING)

At Englishfreetest.com, we provide free online TOEIC practice tests with scoring and detailed answer explanations to help you evaluate your English skills and prepare for the TOEIC exam to achieve the best results

Read More
May 4, 2020 11:00:00 AM

IELTS Listening, Reading & Writing practice test|Englishfreetest.com

Application provides test help you to train IELTS Listening, Reading and Writing
The application includes 3 main sections help you to train IELTS...

Read More